Prinsip rukun negara hubungan etnik pdf

Pengenalan malaysia sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum atau lebih dikenali sebagai masyarakat majmuk persoalan hubungan etnik sangat penting bagi mewujudkan kestabilan politik, dan seterusnya memastikan pembangunan negara berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Pengisytiharan darurat pada 16 mei oleh yang dipertuan agong2. Lima prinsip rukun negara yang diwujudkan ini adalah dibentuk berdasarkan. Bekerja sebagai petani dan bersekolah di sekolah melayuorang cina tinggal di pinggir bandar dan kawasan bandar.

Untuk mengetahui tanggapan pelajar mimet terhadap prinsip rukun negara. Rukun negara bagi mewujudkan kesefahaman dan perpaduan antara kaum. Oleh yang demikian beberapa unsur yang terdapat dalam budaya cina, india, arab dan etniketnik lain yang dianggap sesuai dan wajar diberi pertimbangan dan penerimaan sewajarnya dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan bagi negara malaysia. Hormat menghormati dengan memuliakan orang lain dan memberikan kedudukan yang tinggi di samping rasa rendah diri. Mengenalpasti cara terbaik untuk menghayati rukun negara. Terdapat dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya.

Rukun negara melalui pengajaran pengajian malaysia di unishams. Sejarah pembentukan rukun negara di malaysia blogger. Kajian ini membincangkan tentang tahap hubungan sosial dan patriotisme dalam kalangan pelajar tahun satu kampus johor bahru, utm. Pdf kajian tinjauan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. Kepelbagaian agama dan hubungan etnik pengenalan prinsip rukun negara yang pertama kepercayaan kepada tuhan. Malah, rukun negara juga adalah hasrat yang perlu diterapkan untuk.

Rukun negara telah menggariskan lima prinsip yang menjadi amalan rakyat malaysia bagi memainkan peranan sebagai mekanisme perpaduan etnik di malaysia. Prinsip prinsip yang terkandung di dalam rukun negara adalah jelas merupakan kunci kepada masyarakat majmuk negara ini untuk memelihara serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Pengenalan diperkenalkan oleh datuk sri najib tun abdul razak. Dewasa ini, makin ramai yang sudah melupakannya, hinggakan ada yang tidak tahu apa itu rukun negara. Selain itu, nilainilai bersama dan prinsipprinsip sejagat perlu. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk negara ini yang mewarisi pelbagai budaya. Memperkenalkan rukun negara kepada masyarakat supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip prinsip rukun negara. Kita sudah mencapai kemerdekaan selama 62 tahun dan matang serta mampu bertolak ansur dengan mengutamakan kepentingan juga perpaduan negara. Sumbangan kerajaan dan masyarakat rukun negara rukun negara adalah ideologi kebangsaan malaysia. Di negara kita, kerajaan menggubal rukun negara sebagai falsafah, etika dan ideologi doktrin negara.

Ciriciri utama dalam setiap peringkat ke arah penggubalan prinsip rukun negara dan kepentingan lima prinsip tersebut bagi menghasilkan individu dan masyarakat yang dihasratkan oleh objektif dan matlamat ideologi itu dalam konteks perpaduan hubungan etnik di malaysia. Mpu 31 hubungan etnik peperiksaan akhir semester 14. Rukun negara asas pembentukan hubungan etnik scribd. Memperlihatkan tahap hubungan antara kaum atau etnik di tanah melayu. Persepsi terhadap konsep rukun negara melalui pengajaran. Prinsipprinsip rukun negara dan strategi ke arah ian. Selepas itu, lelaki itu di tangkap oleh pihak berkuasa dan didapati bersalah apakah prinsip rukun negara yang gagal dipatuhi dan dihayati oleh lelaki tersebut. Prinsip rukun negara sesungguhnya menjadi wadah utama yang akan menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan agama di malaysia. Hubungan etnik emkay 3 k rukun negara dibentuk pada 31 ogos 1970 oleh majlis gerakan malaysia mageran berdasarkan pindaan draf rukun negara yang terbentuk melalui majlis perundangan negara mpn rukun negara sebagai ideologi nasional malaysia merupakan panduan untuk merencana program dan dasar negara rukun negara digunakan sebagai. Rukun negara menonjolkan lima ciri ataupun prinsip yang di inspirasi oleh negara malaysia tersendiri dan juga. Prinsip pertama adalah kepercayaan kepada tuhan yang membawa maksud bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh terhadap tuhan. Mar 30, 2017 prinsip rukun negara kepentingan rukun negara dan wawasan 2020 proses pembangunan negara kita mengalami perubahan yang pesat sejak kebelakangan ini.

Kita perlu membaca sejarah supaya kita faham tentang kewujudannya dan mengunapakai prinsip prinsip tersebut didalam kehidupan seharian kita di malaysia. Bab lima pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di malaysia. Lima prinsip rukun negara menjadi pegangan dan asas penyatuan rakyat berbilang. Mar 01, 2014 mewujudkan hubungan etnik berdasarkan prinsip hormat menghormati dengan memuliakan manusia lain atas dasar kemanusiaan dan bukannya diasaskan atas perbezaan bahasa, etnik, agama dan warna kulit. Dari segi latar belakangnya, rukun negara digubal selepas berlaku peristiwa rusuhan kaum pada mei 1969. Mengkaji hubungan antara kefahaman kepentingan rukun negara dengan pengajaran.

Sep 15, 20 d kewarganegaraan diberikan kepada semua kaum melalui prinsip jos soli. Seseorang lelaki bertindak menghina institusi beraja secara melampau melalui akaun facebook. Ia telah dibentuk pada 31 ogos 1970 oleh majlis gerakan negara iaitu setahun selepas berlakunya tragedi mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Rukun negara sebagai asas bina jati diri bangsa kolumnis. Ia berhubung kait dengan dasar, program dan aktiviti yang. Kasih sayang yang dimaksudkan adalah dalam bentuk keadilan, pengampunan dan taat setia. Prinsip rukun negara kepercayaan kepada tuhan agama kristian agama buddha nilai kasih sayang amat penting dalam agama kristian kerana ia menjadi panduan utama. Sep 25, 2012 bab empat pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di malaysia 4.

Sep 21, 2015 antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Sejarah dan maksud rukun negara malaysia info syiling malaysia. Oleh yang demikian, strategi integrasi perlu dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan ngo bersesuaian dengan peranan yang diperlukan. Prinsip prinsip yang terbina ini adalah bagi memperkukuhkan perpaduan kaum. Rukun negara wadah penyatuan masyarakat harian metro.

Harisuddin arifin a 118633 syahida jaafar a 121967 fairuz adha bt mohammad roslin a 122225 cheong jiun lei a 122364 liew siaw siang a 123165 rukun negara kepercayaan kepada tuhan kesetiaan. Doc sejarah dan maksud rukun negara malaysia jamilah. Seramai 521 pelajar yang telah mengikuti kursus hubungan etnik. Proses pemantapan hubungan etnik dalam kalangan rakyat. Itu dalam konteks hubungan etnik di malaysia5malaysia. Dengan tertubuhnya kelab rukun negara di sekolah melalui surat pekeliling ikhtisas bilangan 172000 yang dikeluarkan oleh kementerian pelajaran malaysia berkaitan penubuhan kelab rukun negara di sekolah, maka pengetahuan, pemahaman, penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsip prinsip rukun negara ke arah menjana. Pembangunan sosial dalam hubungan etnik 141 7 pembangunan sosial dalam hubungan etnik zaliza mohd. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat berkualiti. Sistem pendidikan ketiga tiga kaum ini juga berbeza. Orang melayu tinggal di kampungkampung,pedalaman,dan pesisir pantai. Malah menurut joseph stiglitz dalam shamsul amri, 2007, sekiranya hubungan etnik yang harmonis ini tergugat maka survival malaysia sebagai sebuah negara bangsa juga. Nasir norlin ahmad pengenalan pembangunan sosial merupakan suatu proses pembangunan yang memberi penekanan kepada pembangunan manusia dan sistem sosialnya. Pelbagai dasar dan program sudah dirangka bagi memacu dan menjayakan pertumbuhan politik, ekonomi dan sosial negara supaya selari dengan perkembangan dunia masa kini. Tahukah anda, bilakah prinsip rukun negara mula diwujudkan dan kenapa ianya dibentuk.

Orang melayu,cina dan india dipisahkan tempat tinggal dan diberi pekerjaan yang berbezabeza. Rukun negararusuhan yang pernah terjadi 1957 pulau pinang 1960 pangkor 1966 bukit mertajam 1967 pulau pinang 7. Mereka tidak faham tentang peranan mereka sebagai warganegara yang harus faham tentang sejarah, raja dan perlembagaannya serta memahami kedudukan kaumkaum di dalam negara. Rahsia kesempurnaan rukun negara, ialah pada amalannya.

Sewajarnyalah setiap rakyat memahami latar belakang, objektif dan prinsip rukun negara itu. Bahagian keduamenggariskan lima prinsip rukun negara yang. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warganegara malaysia. Tanpa amalan rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna adalah mustahak rukun negara bukan sahaja difahami oleh. Oct 10, 2014 memperkenalkan rukun negara kepada masyarakat supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip prinsip rukun negara. Oct 19, 2015 ciriciri utama dalam setiap peringkat ke arah penggubalan prinsip rukun negara dan kepentingan lima prinsip tersebut bagi menghasilkan individu dan masyarakat yang dihasratkan oleh objektif dan matlamat ideologi itu dalam konteks perpaduan hubungan etnik di malaysia. Rukun negara juga dapat mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama kerana lima prinsip rukun negara sebenarnya adalah saling lengkapmelengkapi.

415 597 1538 125 1472 760 239 127 143 252 578 903 1264 120 456 993 167 606 972 776 241 815 626 328 1189 874 922 564 831 283 569 505 1221 574 928 945 634 1414 225 285 657 724 439 422